_algemene Voorwaarden

1. Definities en toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en levering, verder: ‘Voorwaarden’ wordt verstaan onder:
  a. Shiptron, Het bedrijf Shiptron Marine Communication Specialists B.V.; statutair gevestigd aan de Dolfijn 24, 1601 MG te Enkhuizen.
  Ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer: 51116820.
  b. Opdrachtgever, Ieder natuurlijk persoon/rechtspersoon met wie Shiptron een Overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Shiptron een aanbieding doet.
  c. Overeenkomst, Iedere Overeenkomst die tussen Shiptron en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
 2. De Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van Shiptron en de Opdrachtgever.
 3. Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.
 4. De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere Voorwaarden van de Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij Shiptron de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden heeft aanvaard.
 5. Indien Shiptron niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Shiptron in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.
 6. Nietigheid of onverbindendheid van één van de bepalingen van deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 7. In het geval één of meerdere bepalingen nietig, vernietigbaar of onverbindend zijn, worden deze geacht te zijn omgezet in bepalingen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en de strekking van de nietige of onverbindende bepalingen benaderen.

2. Offertes en Aanbiedingen

 1. Elke offerte of aanbieding bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangebodene. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Shiptron niet.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van Shiptron zijn vrijblijvend. Er kan aan een offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend. Offertes en aanbiedingen zijn onderhevig aan de mogelijkheid van tussentijdse wijzigingen in prijs en samenstelling en zijn niet automatisch geldig voor toekomstige Overeenkomsten.
 3. Alle offertes en aanbiedingen door Shiptron zijn gebaseerd op de levering, dan wel uitvoering onder normale omstandigheden.
 4. Gegevens vermeld in digitale documentatie, catalogi, afbeeldingen en tekeningen, waaronder, maar niet beperkt tot: maten, gewichten en overige (technische) informatie zijn niet tot in bijzonderheid maatgevend. Shiptron en de door haar vertegenwoordigde fabrikanten behouden zich het recht voor om constructieve veranderingen in het te leveren product aan te brengen, voor
  zover deze de deugdelijkheid en de werking niet schaden.

3. Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden door Shiptron.
 2. Bij het aangaan van de Overeenkomst wordt de Opdrachtgever geacht kennis te hebben genomen van deze Voorwaarden en deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd. Shiptron heeft het recht om Overeenkomsten zonder opgaaf van redenen te weigeren. Shiptron garandeert dat het de geleverde zaak of dienst, beantwoordt aan de Overeenkomst en voldoet aan de vermelde specificaties.
 3. Shiptron zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Shiptron verplicht zich om in het bezit te zijn van de benodigde diploma’s, vergunningen en certificaten.
 5. Indien er voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeen is gekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Shiptron derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Shiptron dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 6. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Shiptron zijn verstrekt, heeft Shiptron het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Shiptron ter beschikking heeft gesteld. De Opdrachtgever is gehouden om Shiptron juist en volledig te informeren over de aard van de werkzaamheden en indien van toepassing, de beschikbaarheid van de locatie. Shiptron is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Shiptron is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 8. Bij de aankoop van een Product heeft de Opdrachtgever, zijnde een consument, de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden binnen zeven kalenderdagen na aankoop. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het Product door of namens de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan uitsluitend aanspraak maken op de bedenktijd, dan wel herroepingsrecht, indien het Product zich in de ongeopende, originele verpakking bevindt incluis alle eventueel geleverde toebehoren, of slechts uitgepakt is om een goede beoordeling van het desbetreffende Product mogelijk te maken. Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van diens Herroepingsrecht, kan de Opdrachtgever, conform de door Shiptron verstrekte redelijke en duidelijke instructies, het Product retourneren, waarbij de (porto-)kosten van terugzending voor rekening komen van de Opdrachtgever zelf. Het reeds betaalde bedrag door de Opdrachtgever, zal door Shiptron zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetaald worden.
 9. Shiptron behoudt zich het recht voor om werkzaamheden te laten verrichten door derden, alsmede op de door Opdrachtgever aangewezen locatie. Shiptron blijft hierbij zelf aanspreekbaar voor het eindresultaat van de te verrichten werkzaamheden.
 10. De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede twee jaar na beëindigen daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Shiptron, medewerkers van Shiptron of ondernemingen die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

4. Wijziging van de Overeenkomst, meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Het oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan hierdoor worden verhoogd of verlaagd. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging
  in prijs en termijn van uitvoering.
 2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Shiptron een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, als dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

5. Montage en installatie

 1. De Opdrachtgever is jegens Shiptron verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren zaak en/of de juiste werking van de zaak in gemonteerde staat.
 2. Onverminderd het voorgaande bepaalde zorgt de Opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en risico dat: het personeel van Shiptron, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, diens werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Shiptron dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits Shiptron dit tijdig aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld.
 3. De Opdrachtgever is zelf voor eigen rekening verantwoordelijk voor het in acht nemen en handhaven van, al dan niet wettelijke, noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen, correcte (energie-)voorzieningen, faciliteiten en zal zorg dragen voor een redelijkerwijs ongehinderde toegankelijkheid tot de locatie waarop de montage/installatie geschiedt. De termijn waarbinnen montage/installatieverplichtingen door Shiptron moeten worden voltooid, worden schriftelijk overeengekomen door beider partijen.
 4. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

6. Keuring en overnamebeproeving

 1. De Opdrachtgever zal de zaak, hetzij een product, hetzij montage/installatie, binnen 10 werkdagen na aanlevering keuren. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt de zaak geacht te zijn geaccepteerd.
 2. Indien een overnamebeproeving is overeengekomen zal de Opdrachtgever na de ontvangst of, indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie Shiptron in de gelegenheid stellen de nodige tests uit te voeren, alsmede die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die Shiptron nodig acht. De overnamebeproeving zal onverwijld na het verzoek van Shiptron daartoe in tegenwoordigheid van de Opdrachtgever worden gehouden. Indien de overnamebeproeving zonder gespecificeerde en gegronde klacht is uitgevoerd, alsmede indien
  de Opdrachtgever niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet wordt de zaak geacht te zijn geaccepteerd.
 3. Shiptron zal eventuele tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen. Onverminderd dat Shiptron gehouden is tot nakoming van zijn garantieverplichtingen, zal de acceptatie van een garantieverzoek, elke vordering van de Opdrachtgever van een tekortkoming in de prestatie van Shiptron uitsluiten.
 4. In geval van onbetekenende tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van de zaak niet of nauwelijks beïnvloeden, zal de zaak ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd.

7. Tarieven en Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Shiptron aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Shiptron aangegeven. Shiptron is gerechtigd in gedeelten te leveren en deelleveringen te factureren.
 2. In het geval van een aankoop middels een website van Shiptron, zegge een online aankoop, dient de betaling door de Klant vooruit te geschieden. De Klant kan hiertoe kiezen uit de betaalmogelijkheden zoals gepresenteerd op de website.
 3. Daar waar er sprake is van installatie dan wel montage is, zal Shiptron een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag vereisen.
 4. Verzendkosten voor het bezorgen van een Product door Shiptron aan de Klant worden apart in rekening gebracht. De hoogte van de verzendkosten is afhankelijkheid van de door de Klant gekozen Producten en leveringsmogelijkheid.
 5. Genoemde tarieven zijn exclusief montage, kosten voor inbedrijfstelling, exclusief omzetbelasting en alle overige verschuldigde belastingen, heffingen, invoerrechten e.d. die voor rekening van de Opdrachtgever komen, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Prijsverhogende factoren (waaronder wisselkoersen) ná de datum van de offerte of aanbieding door Shiptron komen ten laste van de Opdrachtgever.
 6. Shiptron werkt bij montage- of installatieopdrachten uitsluitend en alleen op basis van nacalculatie, tenzij anders is overeengekomen.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2,0% per maand, hierbij wordt een deel van een maand gerekend voor een hele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Shiptron verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur, om welke reden dan ook, schorten de betalingsverplichting niet op.
 9. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van
  de Opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald.

8. Leveringsvoorwaarden

 1. De levertijd gaat in op de dag van totstandkoming van de Overeenkomst, of op de dag van ontvangst door Shiptron van de voor de Uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke bescheiden gegevens, of op de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten.
 2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Shiptron bestelde materialen. Indien buiten de schuld van Shiptron vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. Een zaak geldt als geleverd op het moment waarop deze zaak aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derde wordt gebracht, onverminderd de gehoudenheid van Shiptron tot nakoming van zijn eventuele montage/installatieverplichtingen.
 3. Onverminderd het elders in deze Voorwaarden met betrekking tot verleningen van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Shiptron ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de Opdrachtgever aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergeven medewerking met betrekking tot de uitvoering
  van de Overeenkomst.
 4. Behoudens grove schuld aan de zijde van Shiptron geeft overschrijding van de levertijd de Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst. Hiervoor is voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Shiptron een redelijke termijn gegund dient te worden om alsnog aan de verplichting te voldoen.
 5. Indien de Opdrachtgever weigert de ter beschikking gestelde zaak in ontvangst te nemen, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Shiptron gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico
  van de Opdrachtgever.

9. Retourneren

 1. De Klant is zelf verantwoordelijk om zich ervan te verzekeren dat
  de producten bij aflevering, compleet, onbeschadigd en conform
  de Overeenkomst geleverd zijn. Producten worden slechts retour genomen indien er vooraf overleg heeft plaatsgevonden met Shiptron en de Klant kan aantonen dat de zaken niet conform de Overeenkomst geleverd zijn.
 2. Retourzendingen zonder uitdrukkelijke toestemming van Shiptron kunnen op kosten van de Klant opgeslagen of geweigerd worden. Shiptron behoudt zich in dit geval het recht voor, de transportkosten op de Klant te verhalen.

10. Conformiteit en garantie

 1. De deugdelijkheid van de geleverde goederen en/of installatiewerkzaamheden wordt door Shiptron gegarandeerd voor de tijdsduur van tenminste twaalf maanden.
 2. Indien de looptijd van de fabrieksgarantie voor de geleverde goederen afwijkt van de hiervoor bedoelde termijn, geldt de door de fabrikant gestelde garantietermijn. De garantieduur gaat in op de dag van levering. Uit hoofde van de garantie is Shiptron slechts aansprakelijk voor gebreken omtrent welke Shiptron binnen de garantieduur in kennis is gesteld en waarvan Opdrachtgever bewijst dat zij binnen de garantieduur zijn ontstaan als direct gevolg van de ondeugdelijke fabricage en/of gebruik van ondeugdelijke materialen.
 3. Shiptron dient door Opdrachtgever als eerste in de gelegenheid gesteld te worden de gebreken te verhelpen. Indien de Opdrachtgever Shiptron hiertoe niet in de gelegenheid stelt, vervalt de garantie.
 4. De verplichtingen van Shiptron uit hoofde van deze garantie reiken niet verder dan het kosteloos vervangen of herstellen van het gebrekkige product, zulks ter vrije keuze van Shiptron.
 5. Arbeidsloon en transportkosten voortvloeiende uit de vervanging, dan wel reparatie van defecte onderdelen komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever behoeft te allen tijde de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Shiptron voor reparatie/vervanging en/of onderhoud door derden, op straffe van verval van garantie. Shiptron is nimmer aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of reparaties /vervangingen en/of onderhoud e.d. door derden.
 6. Ter zake van in het buitenland afgeleverde goederen en/of installatiewerkzaamheden geldt dat aanvullende kosten welke gemoeid zijn met het voldoen van Shiptron aan haar garantieverplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot, transportkosten, voor rekening van de Opdrachtgever zijn.

11. Eigendomsvoorbehoud en risico-overgang

 1. Alle door Shiptron geleverde zaken, blijven eigendom van Shiptron totdat de Opdrachtgever al het verschuldigde uit hoofde van de Overeenkomst met Shiptron is nagekomen.
 2. Shiptron, of door deze aan te wijzen derden, zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaak. Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst of indien Shiptron een goede grond heeft om te vrezen dat de Opdrachtgever hierin tekort zal schieten, is Shiptron onverminderd zijn overige rechten, bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaak terug te nemen. De Opdrachtgever zal aan Shiptron alle medewerking verlenen ten einde Shiptron in de gelegenheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de zaak, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
 3. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shiptron de zaak te bezwaren op zodanige wijze dat daardoor het eigendomsvoorbehoud van Shiptron komt te vervallen.
 4. Het risico van verlies van aangevoerde zaken, alsmede het risico voor directe dan wel indirecte schade aan de aangevoerde zaak gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze zaak aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derde wordt gebracht.

12. Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze Voorwaarden bepaalde, behoudt Shiptron zich de rechten en bevoegdheden voor, die Shiptron toekomen op grond van de auteurswet. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan vertrouwelijke informatie openbaar te maken, te kopiëren, of ter kennis van derden te brengen.
 2. Het intellectuele eigendomsrecht ten aanzien van de apparatuur, adviezen, werkwijzen, programmatuur, technieken en/of instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering, alsmede de door Shiptron ontwikkelde modificaties berusten uitsluitend bij Shiptron.
 3. De Opdrachtgever zal geen inbreuk maken op het intellectueel eigendomsrecht van Shiptron danwel van een derde, ter zake van het geleverde.
 4. Het is Shiptron toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens intellectuele eigendom.
 5. Shiptron behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Alle betrokken partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Shiptron houdt zich aan de geheimhoudingsverplichting inzake de verstrekking van Persoonlijke Gegevens.
 3. Persoonlijke Gegevens worden nooit verstrekt of doorverkocht aan derden, te weten personen, bedrijven of instanties die niet direct bij de Overeenkomst betrokken zijn.
 4. Alle bij de Overeenkomst betrokken partijen weerhouden zich van het doen van uitlatingen of gedragingen die de goede naam van een ander kunnen schaden.

14. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. Shiptron aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade van de Opdrachtgever, direct of indirect en/of gevolgschade, milieu-, bedrijfs- en immateriële schade, of veroorzaakt door een niet- of niet tijdige uitvoering van de Overeenkomst, of onjuiste adviezen, tenzij de schade is te wijten aan grove schuld of nalatigheid van Shiptron.
 2. Onverminderd de aansprakelijkheid krachtens de Overeenkomst of de wet, is Shiptron aansprakelijk voor schade toegebracht aan personen of zaken, als gevolg van de door hem of zijn ondergeschikte toerekenbare fouten in de nakoming van de Overeenkomst, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden waarvan Shiptron in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.
 3. Indien Shiptron aansprakelijk is voor directe schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag van de Overeenkomst. De aansprakelijkheid van Shiptron is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval.
 4. Behoudens opzet of grove schuld van Shiptron of van diens ondergeschikten, is Shiptron niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  Shiptron is niet aansprakelijk voor schending van octrooien,
  licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik
  van door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte gegevens.
 5. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door
  of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die de werkwijze heeft, alsmede voor de door of namens Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen. Shiptron is voorts niet aansprakelijk voor schade ontstaat door, de door de Opdrachtgever onjuiste of onvolledige verstrekte informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Shiptron kenbaar behoorde te zijn.
 6. Shiptron is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de uitoefening van werkzaamheden van niet-ondergeschikte derden, tenzij niet-ondergeschikte derden deze werkzaamheden in
  opdracht van Shiptron hebben verricht.
 7. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die op of na de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst in werking treden, komen voor rekening van Opdrachtgever. Indien Shiptron, zonder montage of installatie in opdracht te hebben, wel bij de montage of installatie hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de Opdrachtgever.
  De Opdrachtgever vrijwaart Shiptron van alle mogelijke aanspraken van derden welke direct en/of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.

15. Overmacht

 1. Shiptron is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever, indien Shiptron hinder ondervindt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld. In geval van overmacht aan de zijde van Shiptron heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Shiptron als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Shiptron onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Shiptron kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook maatregelen van enige overheidsinstantie gerekend.

16. Opschorting en ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Shiptron niet of niet tijdig nakomt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Shiptron heeft dan hiertoe het recht om de Overeenkomst op te schorten of gedeeltelijk of geheel te ontbinden.
 2. De Opdrachtgever heeft geen recht om de Overeenkomst te ontbinden, indien hij zelf in verzuim is. Als de Opdrachtgever van mening is dat Shiptron in verzuim is zal hij Shiptron een redelijke termijn geven om alsnog diens verplichtingen na te komen.
 3. De Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst indien de Opdrachtgever van mening is dat Shiptron in verzuim is, tenzij dit te wijten is
  aan grove schuld of nalatigheid van Shiptron.
 4. In het geval van liquidatie, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Shiptron vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 5. Indien er sprake is van een ontbinding van de Overeenkomst worden nog eventuele openstaande vorderingen jegens de Opdrachtgever direct opeisbaar.

17. Reclamatie

 1. Shiptron hecht zeer veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de Overeenkomst. Mocht er desondanks toch een tekortkoming geconstateerd worden, dan kan dit binnen 10 werkdagen na constatering, mondeling, schriftelijk of per email gericht worden
  aan Shiptron, opdat Shiptron in de gelegenheid wordt gesteld een passende oplossing te treffen. Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen overigens geen rechten worden ontleend.

18. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Shiptron partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de Opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.
 2. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich
  tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Indien het onmogelijk blijkt te zijn een geschil onderling op te lossen, is de rechter van Hoorn bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

19. Slotbepalingen

 1. De Voorwaarden zijn gedeponeerd bij ……… onder nummer …. en zijn te downloaden via de link en middels het internet op https://shiptron.com/Algemene-Voorwaarden.
 2. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van de Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de meest recente versie, dan wel de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.